بگەڕێوە سەر زانیارییەکانی توێژینەوەکە Looking for Kurdish Learners’ Correspondences of Shape-Sound Symbolism in the Classic Takete-Maluma Phenomenon ##common.download## ##common.downloadPdf##